TERVEYS JA TALOUS RY:N SÄÄNNÖT (hyväksytty vuosikokouksessa 31.8.2023)

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Terveys ja talous ry ja yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Toimialueena yhdistyksellä on koko Suomi.

2. Tarkoitus ja toiminta-ajatus

Yhdistys toimii sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon, talouden ja palvelujen aloilla työskentelevien ja näistä asioista kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhteistyöelimenä. Yhdistys haluaa moniammatillisella verkostoitumisella edistää hyvän johtajuuden, uusien rakenteiden ja toimintatapojen sekä vaikuttavien hyvinvointiteknologioiden käyttöönottoa sekä tukea sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen uudistumista yhteisin teoin ja aloitteellisuuden kautta.

Toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää vuotuiset Terveys ja talouspäivät, muita koulutustilaisuuksia ja opintomatkoja jäsenilleen, tekee aloitteita sekä antaa lausuntoja palvelujärjestelmän toimivuudesta muutoksentekijänä ja vaikuttajana. Yhdistys julkaisee aikakauslehteä ja on yhteistyössä ulkomaisten vastaavien yhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi henkilöjäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, toiminta-ajatuksen ja säännöt.

Yhdistyksen perhejäseneksi voi liittyä henkilö, jonka talouteen kuuluu jo yhdistyksen varsinainen henkilöjäsen.

Yhdistyksen varsinaisiksi yhteisöjäseniksi voivat liittyä myös rekisteröidyt alueelliset Terveys ja talousyhdistykset sekä muut rekisteröidyt yhdistyksen tarkoitusta ja toimintatapaa tukevat yhdistykset ja yhteisöt sekä kaupalliset toimijat.

Yhdistyksessä voi olla kannattajajäseninä yksittäisiä henkilöitä ja muina yhteisöjäseninä oikeuskelpoiset yhteisöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Hallitus voi hyväksyä vapaajäseneksi 30 vuotta yhdistyksen jäsenenä olleen ja eläkkeelle siirtyneen henkilön. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistys voi lisäksi kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneen jäsenen, joka kunniajäsenyyden myötä on myös yhdistyksen vapaajäsen.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai sihteerille, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Ne voivat olla eri suuruiset eri jäsenryhmille. Vapaajäsen on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja 9 jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta.

Hallitus pyritään valitsemaan siten, että se edustaa alueellisesti ja ammatillisesti tasapuolisesti jäsenkuntaa.

Vaalien valmistelemista varten asetetaan viisijäseninen vaalitoimikunta vaalikokousta edeltävässä vuosikokouksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaativat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava viimeistään toukokuun loppuun mennessä tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle, joiden on heinäkuun loppuun mennessä palautettava ne kirjallisine lausuntoineen hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana tilintarkastuksen valmistumisen jälkeen.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella henkilöjäsenellä ja perhejäsenellä yksi ääni. Myös vapaajäsenellä on äänioikeus. Varsinaisilla yhteisöjäsenillä, muilla yhteisöjäsenillä ja kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Vaalit ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta yhdistyksen julkaisussa tai jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostijakelulla.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet joka kolmas vuosi

9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat tai vaihtoehtoisesti tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä näille varahenkilöt.

10. valitaan vaalitoimikunnan jäsenet joka kolmas vuosi

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen

käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.