Säännöt

UUDENMAAN TERVEYS JA TALOUS RY:N SÄÄNNÖT

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Terveys ja talous ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toiminta-alue. Yhdistys on Terveys ja Talous ry:n jäsen.

 2. Tarkoitus ja toiminta-ajatus

Terveys ja talous ry toimii terveydenhuollon hallinnon, talouden ja palvelujen aloilla työskentelevien ja näistä asioista kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhteistyöelimenä. Yhdistys edistää terveydenhuollon hallinnon, talouden ja palvelujen yleisten edellytysten kehittämistä.

 Toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi Terveys ja talous ry  järjestää vuotuiset Terveys ja talouspäivät, muita koulutustilaisuuksia ja opintomatkoja jäsenilleen, tekee aloitteita sekä antaa lausuntoja viranomaisille. Yhdistys julkaisee aikakauslehteä ja on yhteistyössä ulkomaisten vastaavien yhdistysten kanssa.

 Uudenmaan Terveys ja talous ry:n tavoitteena on toimia pääyhdistyksen toiminta-ajatusten mukaisesti ja tukea niiden paikallista toteuttamista.

Toimintansa tukemiseksi Uudenmaan Terveys ja talous ry voi vastaanottaa Terveys ja talous ry:n myöntämiä toiminta-avustuksia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 3. Jäsenet

 Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimialueella asuvat tai työskentelevät Terveys ja talous ry:n jäsenet.

 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen toimii vastoin yhdistyksen päämääriä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 5. Jäsenmaksu              

 Uudenmaan Terveys ja talous ry ei kanna jäsenmaksua.

6. Hallitus                         

Yhdistyksen asioita hoitaa ja toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja vähintään 4 jäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. 

Hallitus pyritään valitsemaan siten, että se edustaa tasapuolisesti terveydenhuollon eri aloja ja jäsenryhmiä. 

 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

7. Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on järjestää ja tukea yhdistyksen jäsenille toiminta-ajatuksen mukaista toimintaa. Hallituksen tulee

         1. laatia kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta

        2. laatia ehdotus talousarvioksi

       3. valmistella ohjelmat ja esityslistat yhdistyksen kokouksiin

       4. huolehtia yhdistyksen koulutus- ja julkaisutoiminnasta

       5. pitää jäsenluetteloa

      6. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset

      7. hoitaa yhdistyksen taloutta vuosikokouksen hyväksymän talousarvion mukaan

      8. huolehtia siitä, että tilit päätetään kalenterivuosittain ja            jätetään seuraavan helmikuun loppuun mennessä  tilintarkastajille, joiden on maaliskuun loppuun mennessä palautettava ne takaisin hallitukselle

     9. päättää muista kuin 11 kohdan 1. momentin 7. kohdassa           mainituista palkoista ja palkkioista

    10. käsitellä viranomaisille tehtävät esitykset ja antaa          yhdistykseltä pyydetyt lausunnot

    11. toimitettava toimintakertomus ja tilinpäätös Terveys ja           talous ry:n hallitukselle 15. toukokuuta mennessä

    12. toimia muutoin yhdistyksen päämäärien toteuttamiseksi.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään huhtikuussa.

 Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

 Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaalit ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta joko Terveys ja talous ry:n julkaisussa tai yhdistyksen internet sivustolla tai jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla.

11. Vuosikokous            

 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.       kokouksen avaus

2.       valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.       todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.       hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.       esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.       päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.       päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten, hallituksen asettamien toimikuntien jäsenten sekä sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet kuluvalle kalenterivuodelle.

8.       vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9.       valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet joka

           kolmas vuosi

10.    valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

11.    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.